انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

تأخیر در ارائه گزارش فصلی یا عدم ارسال آن، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جریمه ای معادل 1 درصد از مبلغ معامله را در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد مشمول حال مودی مالیاتی خواهد نمود. بنابراین شرکت‌ ها ملزم هستند با ورود به سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات مودیان مالیاتی تا فرصت یک ماه پس از هر فصل نسبت به ثبت معاملات فصلی آن فصل خود مبادرت نمایند. به عنوان مثال فرصت ارسال معاملات فصلی بهار تا 31 تیر می‌باشد و فرصت ارسال معاملات فصلی پاییز تا 30 دی ماه است.

حتی یک روز تأخیر نیز باعث جریمه شدن شرکت در زمان رسیدگی مالیاتی می‌گردد. بر فرض مثال اگر شرکتی در زمان ارسال معاملات فصلی مبلغ 100 میلیون تومان از فاکتورهای فروش و 100 میلیون تومان از فاکتورهای خرید خود را از طریق سامانه مربوطه ارسال نکند در مجموع 2 میلیون تومان جریمه مشمول حال وی خواهد شد.