انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

-درآمدحاصل ازکل فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،وصنایعی ازاین دست ازپرداخت مالیات بردرآمدمعاف است .

 

-وجوه پرداختی بابت بیمه عمروبیمه های درمانی ازپرداخت مالیات بردرآمدمعاف است .

 

-درآمدحاصل ازصادرات کالاهای صنعتی وکشاورزی ،100%،50%درآمدحاصل  ازصادرات سایرکالاهاازمالیات معاف است .

 

-درامدکارگاههای تولیدی فرش دستبافت وصنایع دستی ازپرداخت مالیات معاف است

 

-درامدمشمول مالیات ابرازی ناشی ازفعالیتهای تولیدی ومدنی دربخش تعاونی وخصوصی که ازاول سال 81به بعدازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری

 

صادرشده است ازتاریخ شروع بهره برداری یااستخراج به میزان 80% وبمدت 4 سال ودر مناطق کمترتوسعه یافته به میزان 100%  وبمدت 10سال ازمالیات بردرآمد شرکتها معاف است .

 

-کلیه ی تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی دارای پروانه هرسال ازپرداخت 50%مالیات متعلق معاف هستند.

 

-درآمدبنگاههای ورزشی دارای مجوزازسازمان تربیت بدنی حاصل ازفعالیتهای منحصرا ورزشی ازپرداخت مالیات معاف می باشند.

 

-آن قسمت ازسود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه وبازسازی ، نوسازی ویاتکمیل واحدهای موجودویاایجادواحدهای جدید صنعتی ویا مدنی درآن سال مصرف می گردد .از 50%  مالیات متعلق معاف است مشروط به آنکه قبلا اجازه ی تاسیس درقالب طرح سرمایه گذاری ازوزارتخانه هاوسازمانهای ذی ربط اخذشده باشد.

 

-فعالیتهای انتشاراتی ومطبوعاتی ،فرهنگی وهنر ی که ازوزارت ارشادمجوز دارند ازپرداخت مالیات معاف است .

 

-سودوجوائزبانکی مربوط به اوراق مشارکت ،حسابهای پس انداز وسپرده های بانکی ازپرداخت مالیات معاف است .

 

 

نکته :

 

سهم مالیاتی شرکتهای سرمایه گذارتوسط شرکتهای سرمایه پذیر بانرخ 25% پرداخت می شود بنابراین شرکت سرمایه  گذا ردیگر نیازی به پرداخت مالیات ازبابت درآمد حاصل ازسرمایه گذاری درسایرشرکتهاندارد.

 

-ازهرنقل وانتقال وخریدوفروش سهام دربورس معادل 0.5%قیمت خریدوفروش سهام به عنوان مالیات دریافت می شود.

 

-نقل وانتقال سهام شرکتهای خارج ازبورس ازلحاظ نقل وانتقال ،4%ارزش اسمی است .

 

 

نکته :

 

اگرشرکتی عضواتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشدمعادل  3 در1000 درآمد مشمول مالیات پس ازکسرمعافیت +هزینه های برگشتی آن سهم اتاق بازرگانی می گردد وشرکت عضوموظف است معادل آنرابه حساب اتاق بازرگانی محل خودواریزورسیدآنرا به امورمالیاتی تسلیم کند. بدیهی است  درصورتیکه شرکتی عضواتاق بازرگانی نباشداین تکلیف ازبین می رود.

 

-اتاق بازرگانی جزئی ازنهادهای حرفه ای درنظام مالیاتی است که براساس قانون تاسیس شده ومجوز آن توسط مجلس صادرشده است .

 

ثبت نام وشناسایی ..............تشخیص .............قطعیت ............وصول واجرا فرآیندتشخیص شامل3مرحله می باشد.

 

1-توافق

 

2-اعتراض به هیات وزیران

 

3-تمکین

 

*هیات حل اختلاف از1نماینده سازمان مالیاتی ،1نماینده ی قوه فضائیه ،1نماینده ی

 

مودی

 

*نماینده ی مودی :

 

1-اعضای جامعه حسابداران رسمی

 

2-اعضای جامعه مشاوران مالیاتی

 

3-نماینده ی اتاق بازرگانی

 

4-نماینده ی اصناف

 

5-نماینده ی شورای شهر

 

مثال :

 

سودخالص شرکت فولمن 3000000000ریال گزارش شده است مبلغ 240000000ریال ازهزینه های برگشتی شرکت موردقبول گروه گروه رسیدگی کننده محسوب نشده است .

 

مطلوبست محاسبه ی مالیاتی شرکت فولمن

 

3240000000=240000000+3000000000

 

درآمدمشمول مالیات پس از اضافه شدن هزینه های برگشتی

 

مالیات بردرامدشرکتها:                                  810000000 =25%*3240000000

 

 

مثال :

 

شرکت تولیدی دوانیان که دربورس پذیرفته شده است اظهارنامه ی مالیاتی خودرادرموعد مقررتسلیم اداره ی امورمالیاتی کرده است .ترکیب سهامداران برای دوره ی مالی منتهی به 29/12/81به شرح زیربوده است .

 

-شرکت سهامی خاص توسعه ی دوان (دولتی )                                             25%

             

-موسسه ی خیریه ی دوانیان (غیرانتفاعی )                                                   5%

 

-شرکت خدماتی دوان کوه (خصوصی )                                                       15%

 

-سهام متعلق 103000نفر                                                                        35%

 

-سازمان همیاری دوانیان (خصوصی )                                                         5%

 

بنیادفرهنگی دوان گردان                                                                          15%

 

شرکت طی سال مالی 81بااخذمجوز ازوزارت صنایع مبلغ 2205310000 ریال  بابت بازسازی 1خط تولیدمصرف کرده است .

 

-درآمدحاصل ازفعالیتهای تولیدی :                                          26550000000 

 

-درامدحاصل ازصادرات صنعتی :                                           3000000000                                            

-درآمدحاصل ازفعالیتهای کشاورزی :                                        1500000000

 

-ناخالص سودسهام دریافتی ازسرمایه گذاری دربورس :                  1800000000

 

-درآمدحاصل ازسپرده های بانکی :                                            1100000000

 

-ناخالص درآمداجاره ی املاک :                                                  950000000                      

-مالیات مکسوره ی اجاره املاک :                                                371915000

 

-درآمدفروش املاک :                                                               950000000

 

درآمدحاصل ازفروش سهام برخی ازسرمایه گذاری هادربورس           840000000

 

 

گروه رسیدگی کننده ی مالیات مبلغ730000000ریال ازهزینه های شرکت رابدلیل عدم رعایت حدنصابهای مقرربرگشت داده است .مطلوبست محاسبه ی مالیات بردرآمدشرکتها.

 

گام اول- محاسبه سود شرکت :

سودمصوب شرکت در سال مالی 81:  16690000000

 

 

گام دوم- گزارش توصیفی و اظهار نظر به درآمدهای ابرازی مؤدی:

 

2.1- چون طرح سرمایه گذاری انجام شده دارای مجوز از وزارت صنایع است و  مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفته است . بنابراین آن قسمت از سود ابرازی که معادل طرح مصرف شده است از 50% مالیات معاف می شود.

 

-         بازسازی خط تولید: 

 

مالیات حاصل از سرمایه گذاری     375/097/248 = 50% ×22.5 % × 000/310/205/2

 

2.2- درآمد حاصل از صادرات معاف است.

 

2.3- درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی معاف است.

 

2.4- سود حاصل از سرمایه گذاری ها در بورس قبلاً توسط سرمایه پذیر، مالیات آن پرداخت شده است.

 

2.5- درآمد حاصل از سپرده بانکی معاف است.

 

2.6- درآمد اجاره املاک، مستأجرمکلف به کسر آن بوده و مالیات آن پرداخت شده است.

 

2.7- درآمد فروش املاک به مأخذ 5% ارزش معاملاتی ، مالیات آن پرداخت شده است.

 

2.8 – هزینه های برگشتی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.

 

2.9- درآمد حاصل از فروش سهام برخی سرمایه گذاری ها در بورس معاف از مالیات است.

 

گام سوم – تهیه صورتحساب مالیاتی:

 

صورتحساب مالیاتی سال منتهی به 29/12/81

شرکت تولیدی صنعتی دوانیان

 

سود ابرازی مصوب شرکت                                                                              000/000/690/16

کسر می شود: درآمدهای معاف

1-   درآمد حاصل از صادرات                                                    (000/000/000/3)

2-   درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در بورس                                      (000/000/800/1)

3-   سود حاصل از سپرده های بانکی                                           (000/000/100/1)

4-   درآمد حاصل از فروش املاک                                               (000/000/950)

5-   درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی                                               (000/000/500/1)

6-   درآمد حاصل از فروش سهام در بورس                                    (000/000/840)

سود مشمول مالیات پس از کسر درآمدهای معاف                                        000/000/500/7

اضافه می شود: هزینه های برگشتی                                                      000/000/730

000/000/230/8

کسر می شود: سهم اتاق بازرگانی                                         (000/690/24)*

سود مشمول مالیات پس از کسر سهم اتاق بازرگانی                                    000/310/205/8

*000/690/24 = 0.003 ×000/000/230/8

گام چهارم- محاسبه مالیات:

 

سودمشمول مالیات پس ازکسرسرمایه گذاری بازسازی خط تولید

 

6000000000=2205310000-8205310000

 

1350000000=22.5%*6000000000

 

248097375=50%*22.5%*2205310000

 

1598097375=248097375+1350000000

 

بازگشت به فهرست مطالب