انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

در انجام مراحل حسابدارى در پایان دوره مالى ، مى توان تمام اصلاحات را مستقیما در دفتر روزنامه ثبت و به دفتر کل انتقال داد و سپس با استفاده از تراز آزمایشى اصلاح شده ، صورتهاى مالى را تهیه کرد . این ترتیب که در فصل قبل توضیح داده شد ،  براى موسسات خیلى کوچک مناسب است. اگر تعداد اصلاحات پایان دوره مالى زیاد باشد ، براى تهیه صورتهاى مالى و ثبت عملیات پایان دوره مالى در دفاتر حسابدارى ار کاربرگ استفاده مى شود . در صورت تهیه کاربرگ ، ترتیب توالى مراحل حسابدارى در پایان دوره مالى‌ به شرح زیر تغییر مى یابد :

(1) جمع آورى اطلاعات مالى از مدراک اولیه

(2) تجزیه وتحلیل معاملات و عملیات مالى

(3) ثبت معاملات و عملیات مالى در دفتر روزنامه

(4) انتقال ثبتهاى دفتر روزنامه به دفتر کل

(5) تهیه تراز آزمایشى ( اصلاح نشده )

(6) تهیه کاربرگ

(7) تهیه صورتها‌ى مالى

(8) اصلاح و تعدیل حسابهاى دفتر کل

(9) بستن حسابهاى موقت

(10) تهیه تراز آزمایشى

تهیه کاربرگ

کاربرگ فرمى است با ستونهاى متعدد که حسابداران اطلاعات لازم براى تهیه صورتهاى مالى را در آن گردآورى مى کنند . استفاده از کاربرگ بسیار رایج و داراى مزایاى زیر است :

الف -  تهیه سریع و به موقع صورتهاى مالى را تسهیل مى کند .

ب -  امکان مى دهد تا تمام ثبتهاى مربوط به اصلاح و بستن حسابها قبل از ثبت در دفاتر حسابدارى بصورت پیش نویس فراهم و تنظیم شود .

ج -  کلیه حسابها و ارقام صورتهاى مالى پایان دوره را فراهم مى آورد .

کاربرگ جایگزین صورتهاى مالى نیست و به عنوان نتیجه نهائى کار حسابداران نیز ارائه نمى شود ، بلکه وسیله اى است که جمع آورى اطلاعات لازم را براى تهیه صورتهاى مالى و ثبت عملیات مربوط به اصلاح و بستن حسابها تسهیل مى کند .

فرم کاربرگ در زیر نشان داده شده است .

نام شرکت . . .

کاربرگ

براى دوره مالى منتهى به  . . .

 

نام حساب

 

تراز آزمایشى

 

اصلاحات

 

تراز آزمایشى اصلاح شده

 

سود و زیان

 

ترازنامه

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین بخش در کاربرگ بخش اصلاحات است .

اصلاحات (adjustments)

همانگونه که مى دانیم اطلاعات مندرج  در حسابهاى دفتر کل تصویرى کامل از عملیات مالى موسسه را در پایان دوره مالى ارائه نمى کند . حتى اگر تمام معاملات و عملیات مالى در طو.ل دوره مالى به درستى در دفاتر ثبت شده باشند ممکن است برخى از تغییرات مالى که در نتیجه عملیات موسسه بوجود آمده اند هنوز در مدراک حسابدارى ثبت نشده باشند . این تغییرات باید تعیین و در پایان دوره مالى در مدارک حسابدارى ثبت شوند .  ستونهاى بخش اصلاحات کاربرگ براى جمع آورى و ثبت این اطلاعات مورد استفاده قرار مى گیرد.

ثبت هاى اصلاحى به همان ترتیبى که باید در دفتر روزنامه ثبت شود در ستونهاى بخش اصلاحات کاربرگ درج مى گردد . اگر حسابى که باید بدهکار یا بستانکار شود ، جزء حسابهاى تراز آزمایشى نباشد عنوان آن در ذیل حسابهاى  تراز آزمایشى به حسابهاى موجود اضافه مى شود . نمونه اى از حسابها  که باید اصلاح شوند عبارت خواهد بود از :

الف -  اصلاح حساب پیش پرداخت اجاره

ب -  اصلاح حساب موجودى ملزومات

ج -  اصلاح حساب پیش دریافت حق الزحمه خدمات

د -  ثبت هزینه آب و برق پرداخت نشده

ھ -  ثبت دستمزد پرداخت نشده

و -  ثبت درآمد تحقق یافته ثبت نشده

ز -  ثبت استهلاک مربوط به دارائیها

بستن حسابهاى موقت

مرحله نهم در توالى مراحل حسابدارى بستن حسابهاى موقت است . چون تمام ثبت هاى دفتر کل باید متکى به ثبت هاى دفتر روزنامه باشد ، از این رو ، عملیات مربوط به بستن حسابها ابتدا در دفتر روزنامه ثبت و سپس به دفتر کل نقل مى شود .

بستن حسابهاى درآمد ،  حسابهاى درآمد مانده بستانکار دارند ، نتیجتا در ستون بستانکار بخش سود و زیان کاربرگ منعکس شده اند . بستن حسابهاى درآمد به معناى انتقال مانده بستانکار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است . بدین منظور ، در دفتر روزنامه حسابهاى درآمد بدهکار و معادل جمع باقیمانده  بستانکار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زیان بستانکار مى شود .

بستن حسابهاى هزینه ، حسابهاى هزینه مانده بدهکار دارند و نتیجتا در ستون بدهکار بخش سود و زیان کاربرگ منعکس شده اند . بستن حسابهاى هزینه به معناى انتقال مانده بدهکار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است . بدین منظور ، حسابهاى هزینه در دفتر روزنامه بستانکار و معادل جمع مانده بدهکار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زیان بدهکار مى شود .

بستن حساب خلاصه سود  وزیان ، پس از اینکه حسابهاى درآمد و هزینه بسته شد و مانده آنها به حساب خلاصه سود و زیان انتقال یافت ، مانده حساب خلاصه سود و زیان ، منعکس کننده سود و زیان خالص است که باید با سود و زیان خاص مندرج در کاربرگ مساوى باشد . در این مرحله سود یا زیان خالص از حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه انتقال مى یابد( در بررسى  حسابدارى شرکتهاى سهامى و تضامنى در اصول حسابدارى 2 گفته خواهد شد که مانده حساب خلاصه سود و زیان به حساب سود قابل تقسیم انتقال مى یابد و مراحل تقسیم سود در این حساب بر سود ویژه سال مالى انجام خواهد شد) .

بستن حساب برداشت ، همانگونه که مى دانیم برداشت پول یا سایر دارائیها توسط صاحب سرمایه ، هزینه موسسه به حساب نمى آید ، بنابراین ، نقشى در تعیین سود خالص دوره مالى ندارد . چون برداشت توسط صاحب سرمایه ، هزینه محسوب نمى شود ، از این رو  به جاى این که به حساب خلاصه سود و زیان بسته شود مستقیما به حساب سرمایه انتقال مى یابد .

بستن حسابهاى دائمى. در برخى از کشورها ، از جمله ایران ، طبق قوانین و مقرارت جارى ، استفاده از دفاتر ناتمام سال یا سالهاى قبل براى ثبت عملیات مالى سال بعد ممنوع است و موسسات مکلفند براى هر سال دفاترى جدید جهت نگاهدارى حسابهاى خود ثبت و پلمپ نمایند( ماده 17 و بند "س" ماده 20 آئین نامه اجراى تبصره یکم ماده 95 قانون مالیاتهاى مستقیم) .نقل مستقیم مانده حسابهاى دائمى از یک سال به سال بعد عملى نیست و براى این کار از دو حساب واسط یا واسطه به نامهاى تراز اختتامى و تراز افتتاحى براى نقل مانده همان حسابها به دفاتر سال بعد بکار مى رود.

 

بازگشت به فهرست مطالب