انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

روشهای حسابداری شرکت عملی:
1- موقعی که یک سری کامل دفاتر برای اداره شرکت نگهداری شود.
 2- ثبت عملیات توسط شریک ریسک پذیر در دفاتر خودش
3- همه شرکاء ثبت شرکت عملی را نگهداری نماند.
 
 
ثبت عملیات در دفاتر جداگانه
حساب بانک مشترک باز می گردد.که سرمایه وفروشها به این حساب واریزمی شوند.
سرمایهشرکاء به روش شرکت تضامنی نگهداری می شود.یک حساب تجارتی مخصوص برای
انتقال خرید وفروشها به این حساب ، باز می شود.ومانده آن شامل سود وزیان که برحسب توافق بین شرکاء تصمیم می گردد.
 
روش اول:یکی از شرکاء اداره شرکت عملی را بعهده می گیرد.که حسابهایی را برای شرکت عملی نگهداری می نمایند.سایر شرکاء فقط سهم سرمایه خود را واریز می کنند.سندهای داد وستد در دفاتر شرکت وارد می شود، وی حساب شرکت عملی ویا مشارکت تجاری مخصوص ونیز حسابهای تحت عنوان شرکاء افتتاح می کند.
 
 
1- موقعی که شرکاء ، جوه نقد به عنوان سرمایه واریز نمایند:  
         وجوه نقد××
              جاری شرکاء××
2- موقعی که کالا برای شرکت عملی خریدار شود:  
 
مشارکت مخصوص××
                    وجوه نقد××
 
3- موقعی که کالا بوسیله سایر شرکاء خریداری شود: 
  مشارکت مخصوص××
                    جاری شرکاء××
4- موقعی که کالا از شرکت شریک اداره کننده به حساب شرکت عمل آورده شود.: 
مشارکت مخصوص××
                        خرید××
 
5- موقعی که هزینه ها پرداخت  گردد: 
مشارکت مخصوص××
                        وجوه نقد××
 
6- کالا بطور نقد فروخته شود: 
     وجوه نقد××
                  مشارکت مخصوص××
 
7- کالا بطور نسیه فروخته شود:
              حسابهای دریافتی××
                          مشارکت مخصوص××
 
8- هزینه ها بوسیله سایر پرداخت شود:
            مشارکت مخصوص××
                              جاری شرکاء××
 
 
9- وقعی که حق الزحمه شریک اداره پرداخت شود: 
      مشارکت مخصوص××
                            درآمدکمسیون××
 
10- موقعی که کالای فروش نرفته به وسیله شریک اداره برداشت شود:
 
         خرید××
             مشارکت مخصوص××
 
11- موقعی که کالا بوسیله سایر شرکاء برداشت شود:
        جاری شرکاء××
                       مشارکت مخصوص××
12- مدیریت شرکاء به اتمام برسد حساب مشارکت مخصوص بسته می شود این حساب اسمی یا آماری است:
    مشارکت مخصوص××
                سود وزیان جاری شرکاء××
 
 
13- شرکت زیان داشته باشد: 
  جاری شرکاء سود وزیان××
                     مشارکت مخصوص××
 
14- تسویه نهایی بین شرکاءانجام پذیرد: 
 
         حساب جاری شرکاء××
                                 وجوه نقد××
 
 
روش دوم :هر یک از شرکاء عملیاتی که خود در آن مدخلیت داشته ثبت ونگهداری می نمایند.هر شریک یک حساب در دفترش باز می کند که سرفصل آن حساب شرکت عملی با شریک دیگری است،آن حساب اسمی تحت عنوان مشارکت مخصوص نمی باشد.سود وزیان را در شرکت عملی افشاء نمی کند.
 
1- هر شریک با اقلام پرداخت شده بوسیله او بدهکار می شودواین حساب موقعی که او مبلغی دریافت می کند ، بستانکار می شود.
 
2- در این حساب ، شریک ذیربط فقط رویدادهای خودش را ثبت می کند ودر مورد پرداخت هزینه وخرید که توسط شریک دیگر صورت می گیرد، اقدامیانجام نمی دهد.
 
 
دفاتر الف:
1- الف کالا خریداری می کند:
 شرکت عملی باب××
                         بانک××
 
2- الف کالا را می فروشد: بانک××
                                     شرکت عملی باب××
 
3- الف حق العمل دریافت می کند:   
           شرکت عملی باب××
                       در آمدحق العمل××
 
4- الف هزینه های در ارتباط شرکت را پرداخت می کند: 
        شرکت عملی باب××
                            بانک××
 
 
5- الف کالاهایی برای شخصی برداشت می کند: 
    خرید برداشت شخصی××
                           شرکت عملی باب××
 
دفاتر ب:
1- موقعی که بستانکار خریداری می کند: 
              شرکت عملی باالف××
                                          بانک××
 
2- موقعی که ب کالا را می فروشد: 
 
     بانک××
          شرکت عملی با الف××
 
3- موقعی که ب حق العمل دریافت می کند: 
           شرکت عملی با الف××
                         در آمد حق العمل××
 
4- موقعی که ب هزینه های در ارتباط با شرکت را پرداخت می کند: 
       شرکت عملی با الف××
                                 بانک××
 
 
5- موقعی که ب کالاهایی را برای مصارف شخصی برداشت می کند:
 
 خریداربرداشت شخصی ××
                     شرکت عملی با الف××
 
 
حساب شرکتهای عملی با الف ویا ب یک حساب شخصی است که سود وزیان مشارکت با شرکت عملی را نشان نمی دهد.برای اینکه حساب سود وزیان شرکت عملی مشخص ومعین گردد، اجبارا حساب یادداشت شرکتهای عملی ویا حساب آماری یا انتظامی شرکت عملی باید تهیه شود.
ترکیبی از تمام حسابها که بوسیله شرکاء تهیه وثبت شده است.طرف بدهکار شرکت عملی با الف ویا ب در طرف بدهکار یادداشت شرکت عملی آورده می شود وهمچنین طرف بستانکار حساب شرکت عملی باب ویا الف در طرف بستانکاریادداشت شرکت عملی منظور می گردد.
حساب یادداشت شرکت عملی مانند حساب عملکرد یک واحد اقتصادی تجاری عمل می کند.سهم هر یک از شرکاء در سود  وزیان با همان نسبت تقسیم سود وزیان توافق شده تعیین خواهد شد. 
 
 
1- اگر سود باشد:
                     شرکت عملی با الف××
                                             سود وزیان ××
 
2- اگر زیان باشد:
سود وزیان××
       شرکت عملی با الف××
 
روش سوم : دفاتر جداگانه برای ثبت عملیات در ارتباط با شرکت عملی ونگهداری نمی شود،اما هر یک از شرکاء ، حساب شرکت عملی وحساب با سایر شرکاء را دردفاتر خود نگهداری می نمایند.
 
 
 
روش چهارم:در این سیستم یک شد، دفاتر جداگانه ای تهیه می شود،تا رویدادهای مشارکت تجاری مخصوصی را ثبت نمایند.عملیات حسابداری آن مشابهتی با عملیات شرکت تضامنی دارد.حسابهای مهم تحت عناوین زیر ایجاد می گردد.
الف: حساب بانک مشترک
ب:حساب جاری شرکاء
ج:حساب مشارکت مخصوص
 
الف: حساب بانک مشترک
شرکاء برای تشکیل مشارکت تجاری مخصوص سهم سرمایه خود را می پردازند، این سهم سرمایه به حساب بانک مشترک واریز می گردد. عملیات دریافت وپرداخت توسط این بانک می باشد.
ب:حساب جاری شرکاء
حساب جاری شرکاء ، حساب سرمایه شرکاء نیز نامیده می شود.
 
ج: مشارکت مخصوص
این حساب عملکرد سود وزیان مشارکت را نشان می دهد سند های روزنامه به شرح زیر است
 
 
1- سرمایه شرکاء به حساب بانک واریز می گردد: بانک مشترک××
                                                                        جاری شرکاء ××
 
 
2- کالا برای شرکت عملی می گردد: مشارکت مخصوص××
                                                    بانک مشترک ××  
 
 
3- کالا از سوی شرکاء برای شرکت آورده شود: مشارکت مخصوص××
                                                                           جاری شرکاء××
 
 
4- موقعی که کالا بطور نسیه خریداری شود: مشارکت مخصوص××
                                                                   حسابهی پرداختی ××
 
 
5- موقعی که به بستانکاران مبالغی پرداخت گردد: حسابهای پرداختی××
                                                                                بانک مشترک××
 
6- موقعی که هزینه ها بوسیله شرکاء پرداخت می گردد: مشارکت مخصوص××
                                                                                     جاری شرکاء××
 
7- موقعی که هزینه از حساب پرداخت گردد: مشارکت مخصوص××
                                                                         بانک مشترک××
 
 
8- موقعی که کالا بطور نقد به فروش برسد: بانک مشترک××
                                                            مشارکت مخصوص××
 
9- کالا بطور نسیه بفروش برسد: حسابهی دریافتی××
                                                مشارکت مخصوص ××
 
10- موقعی که بدهکاران وصولی داشته باشیم: بانک مشترک××
                                                              حسابهی دریافتی×× 
 
 
11- موقعی که کالا بوسیله شرکاء برداشت شود: جاری شرکائ××
                                                                   مشارکت مخصوص××
 
12- موقعی که به شرکاء کمسیون یا حقوق پرداخت شود: مشارکت مخصوص××
                                                                                     جاری شرکاء××
 
13- موقعی که تخفیفات خرید دریافت شود: حسابهای پرداختی××
                                                              مشارکت مخصوص××
 
14- تخفیفات فروش ولا وصول گردد: مشارکت مخصوص××
                                                                      حسابهای دریافتی××
 
15- موقعی که بستانکاران پرداختی پرداخت:حسابهای پرداختی/اسناد پرداختی ××
                                                                                            بانک مشترک ××
 
16- نتیجه حساب مشارکت مخصوص الف: سود باشد: مشارکت مخصوص××
                                                                                       جاری شرکاء××
                                                ب:زیان باشد:جاری شرکاء××
                                                                                مشارکت مخصوص××
 
17- بستن حساب بانک مشترک: حسابجاری شرکاء××
                                                       بانک مشترک ××
 
یادداشت: ماندده حساب بانک مشترک با حسابجاری شرکاء نسبت به دریافت وپرداخت آن بسته می شود با تسویه این حساب بطور خودکار حساب جداگانه بسته می شود.