انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

هر کارفرما مطابق ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم موظف می باشد نسبت به ارائه ( خلاصه لیست و تغییرات مالیات بر حقوق ) بصورت ماهانه صرفنظر از اینکه حقوق و مزایای پرداختی  مشمول مالیات باشد یا نباشد ، اقدام نماید و درصورت عدم رعایت وظیفه فوق :

به موجب ماده 197 اصلاحی قانون یاد شده ، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات فوق الذکر مکلف به تسلیم صورت یا فهرست راجع به مودی می باشند ، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2 درصد حقوق پرداختی و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

به موجب ماده 199 اصلاحی قانون مذکور ، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات قانون یاد شده مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20 دصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود. 

 

بازگشت به فهرست مطالب