انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 
1 عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج دراظهارنامه مالیاتی

2 عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج دراظهارنامه مالیات برارزش افزوده

3️ عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق ودستمزد

4️ استفاده بیش از حد از تیک تجمیع درصورت معاملات فصلی

5️ ویرایش اظهارنامه ها درحالت غیر معقول تفاوت فاحش درحالت اول وویرایش

6️ رد شدن مکرر دفاتر و عدم تمکین مودی

7️ تعدیلات اسناد حسابداری برمبنای غیراستاندارد حسابداری

8️ اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات

9️ رد شدن هزینه ها حتی در اولین سال تاسیس شرکت

10 افزایش یا کاهش غیرعادی سرمایه

11 عدم محاسبه ثبت و پرداخت اجاره توسط مستاجر