انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
 • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

   

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

 

 • رسیدگی وکشف تخلفات و تقصیرات کلیه مامورین مالیاتی ، سایر مامورین که طبق قانون مسئول وصول مالیات هستند . تعقیب آنها و تحقیق درجهات اخلاقی واعمال و رفتار ماموران مذکور.
 • رسیدگی و اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی ، نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی وکارشناسان مالیاتی و جابجایی ایشان از نقطه نظر رفتاری با توجه به عملکرد گذشته آنان.
 • سیدگی به شکوائیه مودیان مالیاتی و گزارشهای رسیده از مراجع رسمی و ارجاعاتی که ازطرف وزیر اموراقتصادی و دارای یا هیات عالی انتظامی مالیاتی بعمل می آید.
 • رسیدگی و احراز تخلف مامورین مالیاتی دراجرای بندهای 1و2 ماده 270 قانون و تعقیب آنان.
 • رسیدگی به گزارش توجیهی اداره امورمالیاتی درخصوص صدور برگ تشخیص مالیات متمم (ماده 156 قانون).
 • تعقیب صاحبان دفاتر اسناد رسمی درمواردی که از وظایف و تکالیف مقرردرقانون مالیاتهای مستقیم عدول کرده اند از طریق دادگاه سردفتران و دفتر یاران.
 • اعلام جرم علیه قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی و نیز اعضای موضوع بند 3 ماده 244 قانون و تعقیب آنها.
 • رسیدگی به کلیه آرای صادره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.
 • رسیدگی به آرای شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.
 • تحقیقات و اخذ توضیح از متهمین مربوط به موارد فوق درخصوص اتهامات وارده جهت احراز واقعیت و کشف حقایق.
 • انجام ماموریت و مراجعه به کلیه واحدهای مالیاتی تهران و شهرستانهای سراسر کشور.
 • شرکت درجلسات دادگاههای عمومی درصورت لزوم.
 • رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم.
 • صدور ادعانامه برای مامورین مالیاتی ، نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، کارشناسان و حسابرسان مالیاتی در صورت احراز درهریک از موارد فوق.
 • بررسی به منظور افزایش سطوح رعایت مقررات مالیاتی با توجه به تقصیرات و تخلفات کشف شده مامورین مالیاتی.
 • بررسی وشناسایی گلوگاه های فساد خیز درحیطه فعالیتهای سازمان امورمالیاتی کشور و گزارش آن به ریاست سازمان به منظور پیش گیری از تخلفات احتمالی.
 • انجام ماموریت‌های ارجاع شده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.