انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-بودجه پروژه طرح عمرانی (منابع دولت باشد):

- بامصالح (یعنی تامین مصالح به عهده پیمانكار باشد)
1.6%سهم پیمانكار
5%سهم كارفرما

- بدون مصالح (دستمزدی و براساس فهرست بهاء نباشد)
3.6%سهم پیمانكار
12%سهم كارفرما

- بدون مصالح براساس فهرست بها
1.6%سهم پیمانكار
5%سهم كارفرما

2-بودجه غیرعمرانی (منابع خودشركت کارفرما):

- بامصالح
7.78%سهم پیمانكار
7% + یک نهم 7%= 7.78%

- بدون مصالح (دستمزدی)
16.67%سهم پیمانكار
15%+یک نهم 15% =16.67%

 

بازگشت به فهرست مطالب