انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

نمونه کدینگ حسابداری در سطح گروه و کل به شرح زیر می باشد.

کد

نام

کد کل

نام

1

گروه داراییهای جاری 

11

موجودی نقدو بانک

2

گروه داراییهای غیر جاری

12

سرمایه گذاری کوتاه مدت

3

گروه بدهیهای جاری 

13

حسابها واسناد دریافتنی تجاری

4

گروه بدهیهای بلند مدت 

14

سایر حسابها واسناددریافتنی 

5

گروه حقوق صاحبان سهام 

15

موجودی مواد وکالا

6

گروه درآمد

16

سفارشات و پیش پرداختها

7

گروه بهای تمام شده کالای فروش رفته 

21

دارایی های ثابت مشهود

8

گروه هزینه ها

22

سرمایه گذاریهای بلند مدت

9

گروه حسابهای کنترلی

23

سایر دارایی ها

 

 

24

دارایی های نامشهود

 

 

25

داراییهای در جریان تکمیل

 

 

26

پیش پرداختهای سرمایه ای 

 

 

31

حسابها واسناد پرداختنی تجاری 

 

 

32

سایر حسابها واسناد پرداختنی 

 

 

33

پیش دریافتها

 

 

34

مالیات پرداختنی

 

 

35

سود سهام پرداختنی 

 

 

36

تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه مدت 

 

 

41

حسابهای پرداختنی بلند مدت 

 

 

42

تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت

 

 

43

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 

 

51

سرمایه 

 

 

52

اندوخته قانونی 

 

 

53

اندوخته احتیاطی 

 

 

54

سایر اندوخته ها

 

 

55

سودو زیان سال جاری

 

 

56

سودو زیان انباشته 

 

 

61

فروش کالا

 

 

62

درآمد حاصل از خدمات

 

 

63

سایر درآمدهای عملیاتی 

 

 

64

سایر درآمدهای غیر عملیاتی

 

 

65

برگشت از فروش و تخفیفات 

 

 

71

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

 

 

72

بهای تمام شده خدمات 

 

 

81

مواد اولیه  مصرفی 

 

 

82

دستمزد مستقیم 

 

 

83

هزینه های سربار

 

 

84

هزینه های عمومی و اداری و فروش 

 

 

85

سایر هزینه های عملیاتی 

 

 

86

سایر هزینه های غیر عملیاتی 

 

 

87

هزینه های مالی 

 

 

91

حسابهای انتظامی 

 

 

92

طرف حسابهای انتظامی 

 

 

93

کالای امانی 

 

 

94

طرف کالای امانی 

 

 

95

تراز افتتاحیه 

 

 

96

تراز اختتامیه