انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

1- در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.
2 - عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز .
3 - تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها.
4 - ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت بين سطرها.
5 - ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت بين حاشيه ها.
6 - تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
7 - جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
8 - محو کردن مندرجات دفاتر با وسايل شيميايي.
9 - بستانکار شدن حسابهاي بانکي و نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دريافت و پرداخت.
10 - عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده  و نانوشته.

 

بازگشت به فهرست مطالب