انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

نکات مهم در ارتباط با مأخذ محاسبه مالیات درآمد املاک

۱. مالیات بر فروش و نقل و انتقال حق واگذارى محل از مأخذ ارزش معاملاتى ملک یا ارزش معاملاتى حق واگذارى محل در زمان فروش یا واگذارى در زمان ثبت معامله در دفتر اسناد رسمى صرف‌نظر از ارزشى که در سند انتقال و یا مبلغى که بین خریدار و فروشنده رد و بدل مى‌شود صرفاً به استناد ارزش معاملاتى تعیین خواهد شد.

 تبصره:

 به استناد مفاد ماده ۶۶ قانون مالیات‌ها، در صورتى‌که انتقال‌گیرنده (خریدار) دولت یا شهردارى‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردى‌که ملک یا حقوق ناشى از آن به‌وسیله اجراء ثبت و یا سایر ادارات دولتى به قائم‌مقامى مالک انتقال داده مى‌شود چنانچه بهاء مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتى حق واگذارى محل تعیین‌شده به‌موجب مقررات مالیات بر درآمد املاک باشد بهاء مذکور در سند به‌جاى ارزش معاملاتى یا ارزش معاملاتى حق واگذارى محل حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهند گرفت.

۲. چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتى یا ارزش معاملاتى حق واگذارى محل باشد ارزش معاملاتى و یا ارزش معاملاتى حق واگذارى نزدیک‌ترین محل مشابه مبناى محاسبه مالیات خواهد بود (تبصره ۲ ماده ۵۹)

۳. چنانچه ملک مورد انتقال داراى عرصه و اعیان باشد براى محاسبه مالیات بایستى مالیات عرصه و اعیان به تفکیک براساس دفترچه ارزش معاملاتى محاسبه و مشخص گردد و مالیات نقل و انتقال به مأخذ جمع مالیات عرصه و اعیان محاسبه و پرداخت مى‌شود اما در ارتباط با اشخاص حقیقى که بساز و بفروش تلقى مى‌شوند آن بخش از مالیات پرداختى که متعلق به اعیان ملک مى‌باشد به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات از مالیات عملکرد سالانه آنها قابل کسر خواهد بود.

۴. تعیین ارزش معاملاتى املاک به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات‌هاى مستقیم به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو بوده که جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت و تصمیمات متخذه با ۳/۲ آراء معتبر است. ارزش معاملاتى جدید معتبر خواهد بود مضافاً بر اینکه مادامى‌که ارزش معاملاتى املاک طبق مقررات این قانون تعیین‌نشده آخرین ارزش معاملاتى تعیین‌شده معتبر است.

۵. به استناد مفاد ماده ۶۱ قانون مالیات‌هاى مستقیم در مواردى‌که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمى انجام نمى‌شود نیز ارزش معاملاتى ملک در محاسبه مالیات ملاک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه براى املاکى ارزش معاملاتى تعیین‌نشده باشد، ارزش معاملاتى محل مشابه مناط اعتبار مى‌باشد. 

۶. به استناد ماده ۶۳ قانون مالیات‌هاى مستقیم به نقل و انتقال قطعى املاکى که به‌صورتى غیر از عقد بیع انجام مى‌شود به استثناء نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعى املاک خواهد بود و چنانچه عوضیین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعى مربوط به ملک واگذارى خود را پرداخت خواهند بود.

در رابطه با ”مالیات نقل و انتقال قطعى املاک به‌صورتى غیر از عقد بیع“ نکات ذیل حائز‌اهمیت است.

۷. در صورتى‌که ملک به‌صورت رایگان یا صلح بلاعوض واگذار گردد در این‌صورت انتقال‌دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال قطعى نبوده و انتقال گیرنده به مأخذ ارزش معاملاتى ملک در زمان انتقال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقى به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ خواهد بود بدیهى است چنانچه انتقال‌گیرنده طبق مقررات مربوط از پرداخت مالیات بر درآمد معاف باشد به این انتقال مالیاتى تعلق نخواهد گرفت. 

۸. در صورتى‌که ملک مورد بحث به‌صورت صلح یا هبه معوض واگذار شود و ما‌به‌ازاء آن ”معوض“ ملک نباشد مالیات به مأخذ ارزش معاملاتى ملک محاسبه و مطالبه خواهد شد اما چنانچه ملک در مقابل ملک دیگر معاوضه شود در این حالت هریک از مالکین به مأخذ ارزش معاملاتى ملک خود هنگام تنظیم سند مشمول مالیات نقل و انتقال قطعى املاک خواهد بود.

۹. به استناد تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون مالیات‌هاى مستقیم در صورتى‌که مؤدیان موضوع این ماده ظرف یکسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام‌شده مشمول مالیات به نرخ‌هاى مذکور در این ماده خواهند شد که این‌گونه مؤدیان مکلف هستند تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد اظهارنامه مخصوص نسبت به جمع معاملات هر سال خود را به حوزهٔ مالیاتى محل سکونت یا اقامتگاه خود حسب مورد تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت کنند.

۱۰. به استناد ماده ۷۶ قانون مالیات‌هاى مستقیم مالیات کلیه نقل و انتقالات املاک اشخاص حقیقى یا حقوقى که مطابق ماده ۵۲ صورت گرفته و مالیات آن به نرخ‌هاى موضوع ماده ۵۹ پرداخت شده باشد قطعى بوده و شامل هیچ‌گونه وجه دیگرى بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور از آنان مطالبه نخواهد شد.  

۱۱. علاوه بر اشخاصى که شغل آنها بساز و بفروشى است هر شخص حقیقى که در یکسال مالیاتى بیش از یک واحد مسکونى و یا دو واحد کسبى اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از ده سال از تاریخ خاتمه بناى آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتى بساز و بفروش تلقى مى‌شود. مالیات این‌گونه اشخاص با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها محاسبه مى‌گردد و صرفاً مالیات اعیانى نقل و انتقال املاک که در دفترخانه‌ها از مالکین اخذ شده به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنان تلقى مى‌شود.

۱۲. درآمد املاک شرکت‌هائى‌که تمام سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد (تبصره ذیل ماده ۵۲ ق.م.م

 

بازگشت به فهرست مطالب