انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

 

 

  email: info@taraz-name.ir  

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند.

در این چرخه حسابداری مراحل 1 تا 4 بطور مستمر در طو دوره مالی و مراحل 5 تا 9 در پایان دوره مالی انجام می گیرد. این مراحل در چرخه حسابداری، امکان ترکیب و تلخیص معاملات و عملیات مالی را در دو گزارش مختصر و موجز یعنی ترازنامه و سود و زیان فراهم می کند.

1.        جمع آوری اطلاعات مالی

2.        تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

3.        ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

4.        انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

5.        تهیه تراز آزمایشی

6.        اصلاح حسابهای دفتر کل

7.        تهیه صورتهای مالی

8.        بستن حسابهای موقت

9.        تهیه تراز آزمایشی  اختتامی

 

مرحله اول_ جمع آوری اطلاعات مالی

در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی جهت ثبت در دفاتر وجود داشته باشد. این اطلاعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی    جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معاملات بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. بر خی دیگر از رویدادهای مالی از عملیات داخلی یک سازمان ناشی و اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند کاربرگ تحویل کالا از انبار و اسناد مربوط به اصلاح حسابها، درج می شود.

اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی اهمییت زیادی دارند چون:

  • اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم میکنند.
  • مدارک عینی هستند که امکان اثبات معاملات و عملیات مالی را در آینده فراهم می نمایند.

از این رو این گونه اسناد و مدارک برای مراجعات و رسیدگیهای بعدی بایگانی و نگهداری می شوند.

 

مرحله دوم_ تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

این تجزیه و تحلیل بر اساس اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک اولیه صورت می گیرد.در این مرحله        به منظور انعکاس معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه باید تصمیم گیری شود که چه حساب یا حسابهایی بدهکار و چه حساب یا حسابهایی بستانکار می شوند.

مرحله سوم _ ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

در این مرحله، اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک مربوط به معاملات و عملیات مالی بر حسب تاثیری که بر معادله حسابداری ( معادله تراز نامه) دارند تجزیه و تحلیل و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

نکته: در تاریخ ثبت معاملات و عملیات مالی، در ستون عطف دفتر روزنامه چیزی نوشته نمی شود. بلکه هنگامی که اقلام بدهکار و بستانکار به حسابهای مربوط در دفتر کل انتقال می یابد، همزمان شماره این حسابها در ستون عطف دفتر روزنامه و شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر کل نوشته         می شود.

 

مرحله چهارم _ انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل:

پس از ثبت اولیه معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه مرحله بعدی که طی یک دوره مالی انجام      می شود. انتقال اطلاعات به دفتر کل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر کل به طبقه بندی اطلاعات در حسابها منجر می شود که مطابق طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی است.

در هر موسسه، تجزیه و تحلیل معاملات و نوشتن دفتر روزنامه معمولا بر اساس فهرست حسابهای      دفتر کل انجام می شود. فهرست حسابها شامل عنوان و شماره تمام حسابهای دفتر کل است.

شرکت .....

فهرست حسابها

دارایی                                                                          درآمد

11   بانک                                                                       41  در آمد حق الزحمه خدمات

 12  بدهکاران

13  حق الزحمه در یافتی

.

.

.

بدهی                                                                           هزینه ها

21     بستانکاران                                                               51  هزینه اجاره

22     اسناد پرداختنی                                                         52 هزینه دستمزد           

23     هزینه آب و برق پرداختنی                                            53  هزینه تبلیغات

.                                                                                   .

.                                                                                   .                                  

.                                                                                   .

حق مالی صاحب سرمایه

31     سرمایه آقای ..

32     برداشت آقای ..

33     خلاصه سود و زیان

 

مرحله پنجم _ تهیه تراز آزمایشی

یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند تراز آزمایشی است. تهیه تراز آزمایشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار و جمع مانده های بستانکار دفتر کل، مطمئن شوند.برای آن که بتوان تراز آزمایشی تهیه کرد، باید معاملات و عملیات مالی یک دوره، کلا از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل منتقل شده باشد. آخرین تراز آزمایشی که قبل از ثبت اقلام اصلاحی پایان سال تهیه می شود را تراز آزمایشی اصلاح نشده (unadjusted trial balance) گویند. تراز آزمایشی اصلاح نشده دو هدف کلی زیر را تامین می کند:

  1. اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار
  2. فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیه کاربرگ و ثبتهای اصلاحی پایان سال

 بعد از این که تراز آزمایشی اصلاح نشده تنظیم شد، مراحل بعدی چرخه حسابداری ادامه می یابد.

تعمیرگاه دقیق

                                                            ترازآزمایشی

                                                            29 اسفند ..13

نام جساب

مانده بدهکار

مانده بستانکار

بانک

بدهکاران

موجودی ملزومات و قطعات

بستانکاران

اسناد پرداختنی

سرمایه

100000

2500

5000

 

 

 

 

2500

5000

100000

جمع

107500

107500

 

 

 

بازگشت به فهرست مطالب