جرائم مالیاتی

ماده

موضوع

درصد

نسبت به

190

دیرکرد پرداخت مالیات

2/5درصد درماه

مبلغ مالیات

192

عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی

عدم تسلیم اظهارنامه در سایر موارد

40%

10%

مبلغ مالیات

مبلغ مالیات

193

عدم ارائه دفاتر

رد دفاتر

20%

10%

مالیات

مالیات

197

عدم تسلیم لیست حقوق

عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری

2 %

1%

حقوق پرداختی

قرارداد

199

عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی

20%

مالیات پرداخت نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *