تعرفه خدمات حسابداری

حق الزحمه خدمات حسابداری برای شرکت ها به شرح زیر است؛

1-اظهارنامه مالیاتی؛ 500.000 تومان

2- تحریر دفاتر روزنامه و کل و تکمیل زونکن مدارک شامل؛ اسناد حسابداری، گزارش تراز آزمایشی قبل و بعد از بستن حسابها در سطح کل و معین، ترازنامه، سود و زیان؛ حدود 1.000.000 تا 3.000.000 تومان

——————————-

جمع کل؛ 1.500.000 تا 3.500.000 تومان