آیین نامه روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی

آیین نامه روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 /11/1380ق م م

طبق ماده اول:

مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقررترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان را با رعایت مقررات مربوط ارایه می کنند.

همچنین مودیان درانتخاب یکی از روش های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و درسالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند.

در صورتیکه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را برای صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

طبق ماده 2:

دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم ازمشترک یا جدا از یکدیگرودفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل ازثبت هرگونه عملیات حسابداری درآنها، دفاترروزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 ازطرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا وپلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

تبصره

 1- اشتباه درشماره گذاری صفحات وهمچنین اشتباهات ناشی ازپلمپ دفاتردرمراجع مذکورموجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

طبق ماده 3:

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایررویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری وبه ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هربخش از عملیات مجاز است.

طبق ماده 4:

مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاترنیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند.

 درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده درهر سال مالی، دراظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

طبق ماده 5:

دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

طبق ماده 6:

دفترمشترک روزنامه وکل دفتریست که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استاندارهای حسابداری، بتواند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

طبق ماده 7:

دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

طبق ماده 8:

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.

طبق ماده 9:

سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایررویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

طبق ماده 10:

مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

طبق ماده 11:

مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایررویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید،هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامهحسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و

کارت های حساب استفاده شود.

تبصره:

– اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و برپایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارایه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

طبق ماده 12:

 مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد وهزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبوردرج نمایند.

درصورتیکه اقلام درآمد وهزینه خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد ومدارک باشد، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.

طبق ماده 13:

درمواردی که دفاترروزنامه وکل نگهداری می شود، کلیه معاملات وسایررویدادهای مالی و محاسباتی مربوط درموارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد وهزینه ها وخرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید درهمان روزانجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره:

1- تاریخ مذکوردرمدارک یا فاکتورفروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریرشناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک وروز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

2- تاخیردرتحریرعملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3ماده97 قانون مالیات66 واصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاترخللی وارد نخواهد شد.

3- درمواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی ازدسترس مودی خارج شود وصاحب دفتراز تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاترجدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتباردفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

4- تاخیر ثبت دفاتردرمورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و درمورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

طبق ماده 14:

کلیه عملیات ثبت شده در دفاترروزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

طبق ماده 15:

موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خودخلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را درصورتیکه دارای دفاتر پلمپ شده باشند،حداقل سالی یک بار(تا قبل از بستن حساب ها) و درغیراینصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.

طبق ماده 16 :

امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر درتبصره های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

طبق ماده 17:

 مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند،علاوه براین بمنظورتسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کارماشین و برنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.

طبق ماده 18:

اشخاص حقوقی و مشمولین بند« الف » ماده 96 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی ازطرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره:

 در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیارمودیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وارایه این فرم ها ملزم به ارایه صورت های مالی جداگانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وارایه اظهارنامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور

مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

طبق ماده 19 :

اشخاص مشمول بند« ب» از ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، هر یک که درامور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره:

چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امورمالیاتی کشورکه دراختیارمودیان گذارده می شودازحیث لزوم ارایه اطلاعات  مذکوردراین ماده، کفایت امر بنماید، مودیان مزبورملزم به تهیه وارایه صورتهای جداگانه نخواهند بود، لیکن میتوانند بمنظوررفع ابهام احتمالی و یا ارایه اطلاعات بیشتر،علاوه براظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان   خود را نیز که بشرح فوق تنظیم نموده اند، به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.

طبق ماده 20 :

تخلف ازتکالیف مقرردراین آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

–  در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

–  عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

–  ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

–  ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

–  تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

– جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفترمشاغل بمنظورسوء استفاده.

– بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

– تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2 و 3 و 4 ماده 13 وتاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین نامه.

– عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه.

– اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

– در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

– عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

– عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).

– استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه).

– عدم تطبیق مندرجات دفاتربااطلاعات موجوددرسیستمهای الکترونیکی درمورداشخاصیکه ازسیستمهای مذکوراستفاده می نمایند.

– ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)

تبصره:

در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاترنخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفترخللی وارد نمی آورد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *