شرح خدمات

انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی

  • صدور اسناد حسابداری و تهیه زونکن اسناد و مدارک

  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی